Het volk van

Wel eens gehoord van Facitomo? Op deze site kunt u lezen over de wereld van Facitomo, de bewoners leren kennen en hun sculpturen bewonderen.

“De wereld waarin we leven
C
reëren tot een kunst
Om elkaar te geven
Het leven als een gunst.”
-Daisy Bogaards

De wereld van Facitomo

Het volk van Facitomo leeft in een ontwikkelde beschaving waar ze elkaar ondersteunen vanuit ieders talent. Zij leven met een ruim perspectief van een rechtvaardige wereld en samenleving. Zij leven niet in een consumeercultuur, waar de voornaamste drijfveer schijnt te bestaan uit het opwekken en bevredigen van kooplust. Materieel succes geldt niet als hoogste goed, maar samenleven in liefde. Leven als een “samen”leving beschouwen zij van groter belang dan succes, prestige, geld en macht. Het volk van Facitomo bereikt dit door ver-eniging met anderen, een gemeenschap waarin zij beschutting vindt in het collectief. In dit perspectief creëren zij dus een gelijkheid waarin elk individu dezelfde kansen krijgt en zich in vrijheid kan ontplooien.

Authentieke levenswijze

Om hun levenskunde te bewerkstelligen heeft het volk van Facitomo een aantal rituelen die vanaf hun geboorte bij hun dagelijkse leven horen. Ze openen elke dag met zelfonderzoek door middel van mediteren. De dag wordt afgesloten met rituelen van bezinning. Om de gemeenschapszin te bevorderen worden elke week gezamenlijk spelen gedaan. Door deze zorg voor zichzelf en anderen verwerven ze wijsheid, reflectie en een moreel kompas. De relatie die ze zo aangaan met zichzelf leert hen te leven vanuit een wezenlijke levenshouding.

From the idea that the self is not given to us, I think there is only one practical consequence: we have to create ourselves as a work of art.”  ― Michel Foucault

Talent en ambacht

GEMEENSCHAPSMORAAL. Elke beslissing die zij nemen is in het belang voor de toekomst van de gemeenschap, elke goede of slechte daad oefent invloed uit op de totale kwaliteit van het welzijn. Zij beseffen dat ze deel uitmaken van een groter geheel dat meer eeuwigheidswaarde heeft dan zijzelf. Dit geeft hun leven zin. Een actieve betrokkenheid bij elkaar zorgt voor een goed leven. Ze gebruiken het talent waar ze mee geboren geworden. Ze creëren de mogelijkheid dat talent te ontplooien in de rest van hun leven en in te zetten als deel van de samenleving. Ieders talent weegt even zwaar. Dit opgaan in creatieve of scheppende arbeid verenigt het volk van Facitomo met zijn materiaal. De persoonlijke inbreng van het ambacht (scheppingsproces) maakt de binding of eenwording met zijn product en voorkomt dat het volk van Facitomo in de massaliteit van arbeidsprocessen verloren gaat. Het talent van een leider krijgt bijvoorbeeld evenveel waardering als het talent van een beeldhouwer. Ze hebben waardering voor ieders talent, omdat elk talent even hard nodig is in de samenleving, zorgen ze dat talent de ruimte krijgt te groeien. Deze wereld is vol van zorg voor elkaar, omdat ze elkaar nodig hebben, de een kan niet zonder de ander. Zo zijn ze ieder gelijk te waarderen. Er worden regelmatig openbare bijeenkomsten gehouden om de belangrijkste zaken met elkaar te bespre
ken. De filosofie:”van fouten kan je leren”, is erg belangrijk en daar wijzen ze elkaar op. Op basis van argumenten komen ze tot besluitvorming. De zwaarte van de argumenten geven de doorslag in een besluit. Elk besluitvormingsproces binnen de samenleving is volkomen transparant. Er is tijd genoeg om elkaar te spreken en te overleggen.
Als er problemen ontstaan, worden de wijzen van het volk van Facitomo geraadpleegd. Samen met de wijzen word gezocht naar oplossingen. Als er iemand meer tijd nodig heeft om zijn talent te ontplooien, dan is daar begrip voor. Alle basisbehoeften zijn immers voorhanden.

“Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort.” -Franklin D. Roosevelt